• cubeRandom

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeStop

GMBS3 1650 : 1650 | LUBP3 790 : 25 | LUBP4 725 : 25 | LUFRA3 950 : 40 | LUFRA5B 200 : 25 | LUFRA5C 130 : 0 | LWBP3 1000 : 1 | LWSD2 1020 : 20 | UFRA5 910 : 5 | UFRAUG 845 : 9 | UHRA3 1950 : 20 | UHRA4 1920 : 20 | UHRC3 1680 : 11 | UHRC4 1700 : 55 | UJMB5 935 : 15 | ULK4 1133 : 12 | ULK5 969 : 1 | USDA3 1140 : 0 | USDA4 1070 : 0 | USDD3 1140 : 10 | UYCB5 970 : 0 | WYCBUGnp 1050 : 30 | RWPA5 1040 : 80 | WHGS2 2320 : 180 | WHGS2 2350 : 100 | WHGS2 2380 : 40 | WHGS2 2400 : 20 | WHGS3 2320 : 180 | WWSS3 2170 : 15 | WWSS3 2380 : 0 | WWSS4 2150 : 50 | WWSS4 2269 : 29 | WWSS5 2080 : 60 | WWSS5 2000 : 250 | WWSS5 2170 : 20 | WWSSUG 2001 : 99 | WWSSUG 2065 : 15